Pàgines

dilluns, 30 de setembre del 2013

El métode científic

- Observació:
L'observador descobreix algun aspecte que desconeix i es fa una pregunta de la que es desconeix la resposta i ha arribat al plantejament d'un problema.


- Formulació d'una hipòtesi:
Es plantegen respostes al problema i es selecciona una capaç d'explicar el problema.

- Experimentació:
Es duen a terme experiments per confirmar o descartar l'hipòtesis. Han d'estar ben disenayts per poder fer-ho en qualsevol moment i lloc.
En el medi natural trobam el treball de camp, que consisteix en agafar mostres.
En el disseny dels experiments hi ha una variable independet que el investigador controla i la variable dependent que varia depenent de l'anterior.- Anàlisi de resultats:
Es treballa sobre els resultats obtinguts i es compara amb els resultats que es podria esperar si fora cert.

- Conclusions i establiments de lleis científiques:
Si dona una hipòtesi errònia es torna a plantellar una altra. Quan una hipòtesi es repetida es procedeix a enunciar una teoria o un model de funcionament.

diumenge, 29 de setembre del 2013

Árees de la biologia

BIOLOGIA
     - Anatomia: Estructura dels éssers vius.
          · Sistemàtica (cos dividit en sistemes i aparells)
          · Regional (dividit en regions grans)
          · Topogràfica (dividit en regions petites) 
          · Fisiológica (sistemes i aparells)
          · de Superficie (accidents)
          · Aplicada (aplicació dels coneixements anatómics de distintes especialitats)
     
     - Biofísica: Processos físics als éssers vius.
          · Biomecànica (moviment)
          · Bioacústica (so, disperció i recepció)
          · Motors mol·leculars (origen moviment)
          · Comunicació mol·lecular (transmisió i recepció d'informació per mol·lécules)
          · Divisió cel·lular (cicle)

     - Bioquímica: Processos químics i composició dels éssers vius.
          · Estructural (estructura dels composts)
          · Regulació del metabolisme (estudi global i integral)
          · Cel·lular (processos de la cèl·lula)
          · Clínica (situacions patológiques)

     - Botànica: Organismes vegetals.
          · Morfologia interna i externa (caràcters interns i externs)
          · Fisiologia vegetal (funcions de les plantes)
          · Embriologia vegetal (desenvolupament de les plantes)
          · Ecologia vegetal (relacio entre plantes i medi ambient)
          · Sistemàtica vegetal (classificació i distribució de les plantes)
          · Paleontologia vegetal (vida vegetal en èpoques passades)
          · Geografia botànica (distribució vegetal sobre la Terra)
          · Patologia vegetal (malalties vegetals)

     - Citologia: Estudi de les cèl·lules.

     - Ecologia: Relació entre els éssers vius i el seu medi.
          · Ecologia microbiana (microorganismes)
          · Biogeografia (distribució dels éssers vius sobre la Terra)
          · Ecologia matemàtica (aplicació dels teoremes i mètodes matemàtics als problemes de la relació dels éssers vius amb el seu medi)
          · Ecologia urbana (interrelació entre habitants d'una aglomeració urbana i les interaccions amb el medi)
          · Ecologia del comportament (conducta animal)
          · Ecologia del paisatge (paisatges)
          · Ecologia de la recreacció (relacions ecológiques entre els éssers humans i la natura)

     - Embriologia: Desenvolupament dels embrions.
          · Embriologia comparada (compara embrions d'éssers vius)
          · Embriologia química (bases químiques del desenvolupament ortogénic)
          · Embriologia moderna 

     - Etologia: Comportament animal en el seu medi.

     - Filogènia: Historia del desenvolupament evolutiu.

     - Fisiologia: Funcions dels éssers vius.
          · Vegetal i animal (dins aquesta està l'humana)
   
     - Genètica: Herència dels caràcters biològics.
          · Mendeliana (cromosomes i gens)
          · Quantitativa (impacte de gens sobre el fenotip)
          · Molecular (ADN)
        · Evolutiva i de poblacions (evolució i comportament de gens en una població)

     - Histologia: Estructura i funció dels teixits.

     - Immunologia: Sistema immunitari.
          · Immunitat humoral i cel·lular (mecanisme d'immunitat)
          · Immunologia clàssica (relació entre els sistemes corporals, patògens i immunitat)
          · Immunologia clínica (malalties causades pels trastorns del sistema immunitari)

     - Microbiologia: Organismes microscòpics.
          · Bacteriologia: (bacteris, arqueobacteris).
          · Virologia (virus)
          · Micologia (fongs).
          · Parasitologia (paràsits)
          · Protistología (protistas)
          · Micropaleontologia (microfòssils)
          · Palinologia (pol·len i espores)
          · Ficologia (algues i microalgues)
          · Protozoología (protozous)
          · Micobacteriologia (gènere Mycobacterium)


     - Morfologia: Forma i origen de les estructures dels éssers vius.
          · Descriptiva (descripció i comparació de les formes orgàniques)
          · Teòrica (constriccions morfològiques)
          · Funcional (forma orgànica i les característiques en relació amb la funció)
          · Evolutiva (història de la forma orgànica)

     - Organografia: Estructura i funcions dels òrgans.

     - Paleontologia: Estudi del passat sobre la Terra.
          · Paleobiologia (organismes del passat)
          · Tafonomia (processos de fossilització i formació de jaciments de fòssils)
          · Biocronologia (edat de les entitats paleobiológicas, ordenació temporal i datació d'esdeveniments biòtics del passat)

     - Sistemàtica: Classificació segons la história evolutiva.

     - Taxonomia: Ordena la diversitat biológica.

     - Virologia: Virus.

     - Zoologia: Organismes animals.
          · Entomologia (insectes)
          · Helmintología (cucs o helmints)
          · Herpetologia (amfibis i rèptils)
          · Ictiologia (peixos)
          · Malacologia (mol·luscs)
          · Mastozoología (mamífers)
          · Ornitologia (aus)

divendres, 27 de setembre del 2013

Benvinguts!

Hola a tothom!

Hem tornat un altre any al blog. S'han acabats les vacances, començarem 2n de batxillerat i penjaré cosas molt interesants.